Artikel 1 Definities

AcceptantAcceptant (rechtspersoon) die met Daalder de Overeenkomst sluit of heeft gesloten op grond waarvan Daalder Diensten aan deze partij levert.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt; zowel op papier als elektronisch.

Daalder: Daalder B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59910585.

Daalder systeemeen softwareoplossing (bestaande uit onder meer een Android en iOS applicatie – app -) waarmee een Gebruiker, met gebruikmaking van een smart phone of de website kan betalen bij een Acceptant alsmede gebruik kan maken van aanbiedingen van aangesloten Acceptanten.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Daalder en Opdrachtgever, waaronder het Daalder systeem en de technische systemen van Daalder dan wel diens leveranciers c.q. ingeschakelde derden, waarvan uitdrukkelijk de uitgifte van de in het kader van de Diensten uitgegeven elektronische geld en het verlenen van Betaaldiensten door Intersolve EGI zijn uitgesloten.

Intersolve EGI: Intersolve EGI B.V.de vergunninghoudende elektronischgeldinstelling zoals geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-Gebruiker-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve EGI staat onder toezicht van zowel De Nederlandse Bank als de Autoriteit Financiële Markten. Intersolve EGI is gevestigd te Woudenberg (3931 WX), Fonteinkruid 4 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32153540.

Gebruiker: de Opdrachtgever, te allen tijde een partij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Daalder de Diensten levert met als doel, het de Gebruiker mogelijk te maken gebruik te maken van aanbiedingen van Acceptanten, alsmede de uitgifte aan de Gebruiker van elektronisch geld en het gebruik ervan als betaalmiddel mogelijk te maken.

Opdrachtgever: Acceptant of Gebruiker die met Daalder de Overeenkomst sluit of heeft gesloten op grond waarvan Daalder Diensten aan deze partij levert, waaronder het Daalder systeem.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Daalder en Opdrachtgever op grond waarvan Daalder Diensten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Partijen: Daalder en Opdrachtgever gezamenlijk.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten, programmatuur of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.daalder.nl en alle overige sites die onder de naam van Daalder geregistreerd staan.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Daalder aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Daalder geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Daalder door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. De algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de uitgifte van de in het kader van de Diensten uitgegeven elektronische geld en het verlenen van Betaaldiensten door Intersolve EGI.
 3. Op de uitgifte van elektronisch geld door Intersolve EGI zijn enkel de Gebruikersvoorwaarden Daalders en op het verlenen van betaaldiensten door Intersolve EGI zijn enkel de Acceptantenvoorwaarden van toepassing op basis van een separaat en direct tussen Intersolve EGI en de desbetreffende partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Daalder aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.
 4. Daalder en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene in- of verkoopvoorwaarden van Acceptant van de hand.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Daalder en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien Daalder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Daalder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Daalder is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgestelde wijzigingen.
 9. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Daalder zijn vrijblijvend voor Daalder, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld door Daalder.
 2. Indien Acceptant gebruik maakt van de mogelijkheid om aanbiedingen in het Daalder systeem in te voeren, dan worden deze aanbiedingen voor eigen rekening en risico van de Acceptant ingevoerd en aangeboden.
 3. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door Acceptant ingevoerde aanbieding, is dat voor eigen rekening en risico.
 4. Daalder verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Daalder behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.
 6. Aanvullingen en wijzingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 7. De Overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 8. Daalder is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Daalder, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 9. Alle Overeenkomsten tussen Partijen zullen in het Nederlands zijn.
 10. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

 1. Alle door Daalder vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Daalder is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in.
 3. Daalder is gerechtigd alle prijsstijgingen bij zijn leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.
 4. Alle prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van Daalder zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5 Diensten

 1. Een Overeenkomst tot levering van een Dienst leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Daalder. Daalder verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.
 2. Daalder spant zich in, als een goed dienstverlener zorg te dragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Daalder en het internet, de server van Daalder en servers van derden, alsmede de beveiliging van de server van Daalder.
 3. Daalder spant zich in de Diensten, waaronder het Daalder systeem, beschikbaar te maken en te houden, onder meer middels de iOS of Android apps en website.
 4. Acceptant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Daalder, dan wel aan de Gebruiker, dat al het door Acceptant aan Daalder verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Acceptant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Daalder te laten gebruiken bij de uitvoering van de dienst.
 5. Daalder staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever heeft nimmer recht op onderhoud, aanpassingen of uitbreiding van het Daalder systeem, dan wel andere programmatuur of Diensten.
 6. Daalder is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

Artikel 6 Gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur en de systemen met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen van de Overeenkomst.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 Levering

 1. Opgegeven termijnen voor levering door Daalder zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Daalder spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Daalder niet in verzuim. Daalder dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Daalder is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling geschiedt op de tussen Opdrachtgevers en Intersolve EGI overeengekomen wijze (verrekening. Betalingen tussen Daalder en Acceptant, geschiedt op de door hen overeengekomen wijze.

Artikel 9 Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur-, vestigings- of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Daalder worden medegedeeld.
 2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of Daalder daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van de wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Daalder.

Artikel 10 Buitengebruikstelling

 1. Daalder is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking de server, het Daalder systeem of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of aanpassingen ter verbetering, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Daalder ontstaat.
 2. Daalder heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Daalder niet nakomt en in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, op verzoek van Intersolve EGI of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan of indien Daalder toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 11 Beëindiging

 1. Opdrachtgever dient de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Daalder zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen een bevestiging overeenkomstig lid 1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Daalder.
 3. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn, van minimaal 21 dagen, herstelt.
 4. Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Daalder geleverde Diensten, tenzij Daalder ter zake deze Diensten in verzuim is.
 5. Daalder is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Daalder hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:
  1. Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
  2. Voor Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
  3. Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren; of;
  4. Daalder redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1.  De totale aansprakelijkheid van Daalder jegens de Opdrachtgever als gevolg van niet nakoming door Daalder van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of voor onrechtmatige daad is per kalenderjaar beperkt tot de vergoeding van de directe schade en zal nooit meer bedragen dan het totaalbedrag van de door de Opdrachtgever verschuldigde of voldane Fees gedurende het kalenderjaar direct voorafgaand aan het voorval waaruit de schade voortvloeit.
 2. Daalder aanvaardt enige aansprakelijkheid voor indirecte schade, verlies van exploitatie, productiviteit, reputatie, winsten, contracten, investeringen, tijd, databestanden (inclusief data) of documentatie.
 3.  Daalder beperkt in haar aansprakelijkheid en sluit evenmin deze uit voor schade ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid, fraude, overlijden of persoonlijk letsel.
 4. Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Daalder onder de Overeenkomst is in ieder geval geen sprake in de volgende gevallen:
  1. Ongeoorloofde of niet-toegestane indringing door een derde in de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers of servers;
  2. Inbrenging van een computervirus in de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers;
  3. Tijdelijke stremming van de communicatieverbinding met de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers of servers.
 5. De in artikel 3 genoemde gevallen ontslaat Daalder niet van de verplichting zich in te spannen het naar aanleiding van deze situaties eventueel disfunctioneren van de computers, servers of communicatieverbindingen zo spoedig mogelijk te doen herstellen.
 6. Daalder kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade die een Opdrachtgever mogelijk leidt door het niet nakomen van verplichtingen door Intersolve EGI onder haar Overeenkomsten met de Opdrachtgevers.

Artikel 13 Overmacht

 1.  Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Daalder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Daalder zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Daalder is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14 Klachten & Garantie

 1. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door Daalder geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Diensten zijn ontvangen door Daalder.
 3. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Daalder in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 4. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
 5. Opdrachtgever zal alle door Daalder voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Daalder in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 6. Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Diensten nimmer op.
 7. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de Overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.
 8. Indien een klacht gegrond is, zal Daalder trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Daalder en de door Daalder bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens, in verband met (de onderneming van) Daalder, de Diensten, het Daalder systeem, de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Daalder en Opdrachtgever, danwel die daaruit voortvloeien, (blijven) berusten bij Daalder. De uitvoering van de Overeenkomst of de levering van Diensten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, Websites, databestanden, apparatuur, materialen of het Daalder systeem te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daalder de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst blijkt.
 4. Het is Daalder toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of het Daalder systeem. Indien Daalder door middel van technische bescherming de programmatuur of het Daalder systeem heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de Opdrachtgever ontvangen.
 2. Informatie zal worden beschouwd als vertrouwelijke informatie, als de Opdrachtgever die de informatie verschaft aangeeft, dat deze vertrouwelijk is maar ook in geval de ontvanger van die informatie redelijkerwijze had kunnen weten dat het delen van die informatie met derden de wederpartij zou kunnen schaden.
 3. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en aan derden die zij inhuren voor het nakomen van hun verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 4. Partijen zijn niet verplicht geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot informatie die (i) al in het bezit was van de wederpartij op een niet-vertrouwelijke basis, (ii) rechtmatig in het bezit van Partijen is gekomen, of (iii) indien het juridisch of wettelijk verplicht is de informatie aan een gerechtelijke of administratieve autoriteit te verschaffen.

Artikel 17 Persoonsgegevens

 1. Acceptant staat ervoor in dat hij in relatie tot de Diensten die hij aan Gebruiker levert volledig in overeenstemming handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet).
 2. Acceptant vrijwaart Daalder voor alle (rechts)vorderingen, kosten en schade die voor Daalder mochten ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een aanspraak van een derde, in verband met of voortvloeiende uit de niet-nakoming door de Acceptant van enige krachtens wet- en regelgeving geldende verplichting in verband met de verwerking, omgang of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Diensten of de goederen of diensten die Opdrachtgever aan Gebruiker levert.

Artikel 18 Uitsluiting

 1. Daalder behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden of de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Daalder om rechtsmaatregelen te nemen of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Daalder en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Daalder en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Daalder gevestigd is.